ลงทะเบียน Rosetta Stone สำหรับโครงการของสำนักงาน ก.พ.

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัด “ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในสังกัด

ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 รับเวลาเรียนเพิ่มอีก 2 เดือน ท่านจะได้สิทธิ์เรียน 1 ปี 2 เดือน