องค์กรธุรกิจโซลูชั่นการเรียนสำหรับองค์กรธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ได้เชื่อมกันทั่วโลก และมีการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ การพัฒนาองค์กรให้เท่าทันการแข่งขันจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่พร้อมจะนำพาธุรกิจให้ก้าวไป การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งทักษะด้านการใช้ภาษา ทักษะเฉพาะทางธุรกิจ ทักษะการจัดการภายในองค์กรของแต่ละภาคส่วน การขาดทักษะด้านใดด้านหนึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนตามวิสัยขององค์กร


Rosetta Stone โซลูชั่นการเรียนภาษาต่างประเทศ

โซลูชั่นด้านการเรียนภาษาต่างประเทศช่วยธุรกิจให้มีบุคลากรที่พร้อมบริการลูกค้าต่างประเทศ การติดต่อคู่ค้าต่างประเทศ การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้วยการสื่อสารภาษาต่างประเทศ จะช่วยยกระดับองค์กรของคุณให้เป็นองค์กรระดับภูมิภาค และระดับโลกได้อย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ขจัดอุปสรรคของความผิดพลาดจากการสื่อสารที่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรจะช่วยให้คุณมีบุคลากรที่ดี ลดการย้ายงาน เพื่มแรงจูงใจในการทำงาน และเป็นรางวัลให้กับพนักงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Rosetta Stone ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งการฟัง พูด อ่าน เเขียน มีให้เลือกกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ตอบสนองการเรียนรู้ทุกระดับการศึกษาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ครอบคลุม CEFR ระดับ A1 จนถึง C1 โดยมีโซลูชั่นให้คุณเลือกเรียนได้ 3 แบบ
1.Rosetta Stone Foundation
2.Rosetta Stone Advantage
3.Rosetta Stone Advance English for Business