ลงทะเบียน Rosetta Stone สำหรับโครงการของสำนักงาน ก.พ.

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้จัด “ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรในสังกัดลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
รับเวลาเรียนเพิ่มอีก 2 เดือน ท่านจะได้สิทธิ์เรียน 1 ปี 2 เดือน
ท่านสามารถเลือกเรียนใน 2 ชุดเรียนดังนี้

 1. Rosetta Stone Foundation โซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นและปรับระดับได้ ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง โปรแกรมพื้นฐานนี้จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาขั้นพื้นฐานผ่านขั้นตอนและวิธีการที่วางไว้อย่างเป็นระบบ รูปแบบของโซลูชั่นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีข้อจำกัดหรือไม่เคยมีประสบการณ์กับภาษาใหม่เสริมสร้างความสามารถในการสนทนา
 2. Rosetta Stone Advantage โซลูชั่นที่ยืดหยุ่นได้ ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนในทุกระดับความสามารถ โปรแกรมนี้จะตอบโจทย์การเรียนจากต้นจนจบ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเองเช่นเดียวกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสนใจเฉพาะตัวโปรแกรมมีเนื้อหาที่กว้างและครอบคลุมสถานการณ์ประจำวัน วัฒนธรรม ธุรกิจ และอุตสาหกรรม


ผู้เรียนแต่ละท่านสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ชุดใดชุดหนึ่งราคาต่อชุดจะมีราคาเท่ากัน คือ 1,070 บาท/ชุดเรียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผังภาพเปรียบเทียบระดับการเรียนของชุดการเรียน Foundations และ Advantage กับมาตรฐาน Common European Framework of Reference


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สำหรับหน่วยงาน โดยส่งอีเมล์หรือส่งแฟกซ์
 1. หน่วยงานที่ต้องการให้บุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเรียน ให้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตาม แบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดไฟล์)
 2. โอนเงินเข้าบัญชีตามวิธีการชำระเงินที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
 3. ส่งไฟล์ที่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสมบูรณ์แล้วไปที่ อีเมล์ support@tttc.in.th หรือ Fax : 02-300-3169
 4. รอการตอบรับจาก TTTC


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สำหรับหน่วยงาน โดยกรอกแบบฟอร์มหน้าเว็บ
 1. หน่วยงานที่ต้องการให้บุคลากรในสังกัดลงทะเบียนเรียน ให้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตาม แบบฟอร์ม (ดาวน์โหลดไฟล์)
 2. กรอกรายชื่อผู้เรียนทั้งหมดในแบบฟอร์ม
 3. โอนเงินเข้าบัญชีตามวิธีการชำระเงินที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
 4. กรอกแบบฟอร์มตามหน้าเว็บ พร้อมแนบไฟล์แบบฟอร์มที่กรอกรายชื่อผู้เรียนทั้งหมดแล้ว
 5. รอการตอบรับจาก TTTC


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ด้วยตนเอง โดยกรอกแบบฟอร์มหน้าเว็บ
 1. โอนเงินเข้าบัญชีตามวิธีการชำระเงินที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
 2. กรอกแบบฟอร์มตามหน้าเว็บ
 3. รอการตอบรับจาก TTTC


วิธีการชำระเงิน

ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร, ATM,Internet Banking หรือ Mobile Banking
ชื่อบัญชี บจก.ทีทีทีซี จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา อ่อนนุช เลขที่บัญชี 060-1-07899-6
ประเภท บัญชี กระแสรายวัน

หลังจากที่ท่านได้โอนชำระค่าบริการแล้ว โปรดเก็บหลักฐานไว้ยืนยันในภายหลังด้วย


หมายเหต:
 1. ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนได้จากเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
 2. บริษัทจะตัดยอดผู้ลงทะเบียนทุกวันที 25 ของทุกเดือน และจะแจ้งบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ท่านภายในเดือนถัดไป พร้อมคู่มือการใช้งานไปทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
 3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ support@tttc.in.th หรือโทร 02 300 3167-8