เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีทีทีซี จำกัดซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ROSETTA STONE แต่ผู้เดียวในประเทศไทยได้มองเห็นโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในประเทศไทยเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นั้น พบว่า สำหรับประเทศไทย ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนกำหนดให้เป็นภาษากลางระหว่างชาติสมาชิก มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนในระยะเวลาที่กำหนด และมีค่าชี้วัดที่ชัดเจน

ด้วยเหตุผลและข้อกำหนดของระยะเวลาดังกล่าว การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่จำเป็น ในชั้นเรียนปกติในสถานศึกษา ควรมีนวัตกรรมหรือสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เนื้อหาและวิธีการที่ดี ให้ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน สร้างแรงจูงใจและความสนุกสนานกับการเรียน สามารถเข้าถึงได้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มาเป็นส่วนเสริมสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะที่ได้ มาใช้งานจริง

Rosetta Stone เป็นนวัตกรรมออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สร้างและพัฒนาโดยบริษัท Rosetta Stone Inc. แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มาเป็นเวลากว่า 28ปี มีผลประกอบการที่ดี ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE) เมื่อกว่าหนึ่งทศวรรษ ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีงานวิจัยและวารสารทางวิชาการรองรับอย่างกว้างขวาง ได้รับความไว้วางใจนำไปใช้ในองค์กรต่างๆเช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การนาซ่า กระทรวงกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักร เชลล์ ไอบีเอ็ม แอปเปิล โรงเรียนนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท โรงเรียน มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เป็นต้น

ทำธุรกิจด้านบริหารศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับโลก จากบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น ประเทศ สหพันธรัฐเยอรมนี โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ทั้งระดับอุดมศึกษา และอาชีวะศึกษา โดยที่ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องจนมีขีดความสามารถค่อนข้างสูง แต่จากการที่เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงมาก จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลายสาขา ทั้งช่างเทคนิค วิศวกร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย บริษัท ทีทีทีซี จำกัด จึงได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลก จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ในหลายโครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในระดับนานาชาติ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัททีทีทีซี จำกัดยังได้ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำหลายบริษัท เช่น CISCO, IBM, Andrew System, HP, Microsoft เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม
- ระบบพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงาน
- บริการจัดหาระบบ E-learning
- บริการจัดหาเครื่องมือทางวิศวกรรมให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
- บริการจัดหาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับ K12
- บริการที่ปรึกษาจัดหาอุปกรณ์การกีฬา
- บริการที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร

บริษัททีทีทีซี จำกัดเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดการศึกษามามากกว่า 20 ปี และด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทจึงมีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของบริษัทเช่น
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
6. สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
7. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 50 จังหวัด